Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich  w Środzie Wielkopolskiej za 2019 rok. 1. Sprawozdanie sporządzone jest przez  „Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich” w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wlkp.  ul. Daszyńskiego 5.

2. Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej i prawnej osób chorych na cukrzycę.

3. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy  Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem – 0000395693.

4. Czas trwania  działalności jest nieograniczona.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

6. Przyjęty rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie  przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

8. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym  2019 zgodnie z dokumentacją  przyjętych zasad rachunkowości.

9. Organizacja posiada tylko środki finansowe w walucie polskiej i wycenia je według wartości nominalnej.  

Informacja dodatkowa  do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Diabetyków Średzkich w Środzie Wielkopolskiej za 2019 rok.

  1. Stowarzyszenie  nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2. Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Na majątek stowarzyszenia składają się :
Aktywa obrotowe                                                           
– środki finansowe na rachunku bankowym – 9 451,58 zł  
– środki finansowe  w kasie – 512,03 zł          

Pasywa
– fundusz statutowy – 7 592,36 zł
– zysk z roku bieżącego – 2 371,25 zł

4. Przychody  z działalności statutowej wynoszą:
– składki członkowskie – 5 790,00 zł
– dotacje – 19 208,96 zł
– dotacja z PFRON – 4 000,00 zł
– przychody z tyt.1% – 2 496,20 zł
– wpłaty uczestników –   98 185,00 zł
– nagroda w konkursie ogłoszonym przez Samorząd
Województwa – 6 000,00 zł                                                                          
Razem135 680,16 zł

5. Koszty ewidencjonowane są według rodzaju i  typu działalności.
 W 2019 roku  koszty realizacji zadań statutowych wynoszą: 133 308,91 zł    w tym:      
– wycieczka do Łodzi – 5 070,00 zł
– wycieczka  w Góry Stołowe – 26.625,00 zł
– „Średzka Szkoła Cukrzycy” – 6 895,13 zł
– badania przesiewowe w celu  wczesnego wykrywania
cukrzycy – 7 620,59 zł
– spotkania  integracyjne – 4 708,47 zł
– obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą – 3 364,00 zł
– wycieczka do Dźwirzyna – 53 222,54 zł
– pobyt w sanatorium w Inowrocławiu – 20 992,42 zł
– pozostałe – 4 810,76 zł          

Wynik finansowy zamyka się kwotą dodatnią  w wysokości 2 371,25zł.
Zysk ten przeznaczony zostanie na działalność statutową w roku 2020.

6. Z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2019 wpłynęło 2 496,20 zł. Z roku poprzedniego pozostało 13,73 zł.
Na działalność statutową nieodpłatną wydatkowano  2 346,18 zł.    
Na działalność statutową odpłatną wydatkowano 114,00 zł .    
Na koniec roku pozostało 49,75 zł.

7. Stowarzyszenie nie posiada funduszu założycielskiego.

8. Fundusz statutowy składa się z zysków z lat poprzednich.    

Skip to content